Regulamin zakupów

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Magiczne Kamienie, dostępny pod adresem internetowym www.magiczne-kamienie.pl, prowadzony jest przez osobę fizyczną Agnieszkę Skubis.

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
Sprzedawca – osoba fizyczna Agnieszka Skubis,
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.magiczne-kamienie.pl.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– włączona obsługa plików cookies.

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami rozdziału Regulaminu “Zakładanie Konta w Sklepie”  albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych przez witrynę

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@magiczne-kamienie.pl.

Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
– zalogować się do Sklepu lub założyć Konto,
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
– kliknąć przycisk “Do koszyka” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w przycisk “Kupuję i płacę”,
– opłacić zamówienie sposobem płatności wyszczególnionym w potwierdzeniu zamówienia, w określonym terminie.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
– przesyłka pocztowa listem poleconym
– paczka pocztowa za pobraniem
– paczka w RUCHu
– kurier InPost
– paczkomat InPost

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– płatność przelewem na konto Sprzedawcy
– płatność za pobraniem / przy odbiorze przesyłki

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z rozdziałem Regulaminu “Zasady składania Zamówienia”.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku płatności przelewem, Klient obowiązany jest do natychmiastowej płatności (w terminie nieprzekraczającym 72 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Konieczny jest wtedy kontakt ze Sklepem natychmiast po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zamówienia.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od momentu przesłania Sprzedającemu potwierdzenia przelewu lub wpłynięcia środków na konto bankowe w odpowiedzi na mailowe potwierdzenie zamówienia.

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski i Europy.

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie płacąc za zamówienie w określonym terminie. W przypadku braku płatności zamówienie zostanie anulowane.

Po otrzymaniu płatności, Sprzedawca przystępuje do realizacji indywidualnego zamówienia, a Konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku, gdy określi indywidualne cechy towaru jak rozmiar produktu, a przedsiębiorca zgodnie z wytycznymi Konsumenta dostarczy taki towar. Sprzedawca może wyrazić zgodę na wymianę Produktu na nowy, po uprzednim oszacowaniu kosztów związanych z przerobieniem Produktu na nowy. Chęć wymiany produktu na nowy należy zgłosić Sprzedawcy mailowo na adres: kontakt@magiczne-kamienie.pl.

Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za sprzedany towar, zgodnie z zasadami rękojmi, ujętymi w kodeksie cywilnym.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obowiązuje w przypadku stwierdzenia wady w towarze przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, jednakże nie wcześniej niż terminy określone w zdaniu poprzedzającym

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

W przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
– żądać wymiany produktu na wolny od wad,
– żądać usunięcia wady.
Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedającego w wiadomości mailowej.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Kodeksu dla Przedsiębiorców Sprzedawca nie jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej i konieczności jej rejestracji.

Kontakt ze Sklepem

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@magiczne-kamienie.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 668696686

Aktualizacja: 14 lutego 2020